Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego oraz informacje dla klientów firmy Loberon GmbH

1. Zakres ważności / Sprzedawca

Niniejszy regulamin korzystania ze sklepu internetowego oraz informacje dla klientów mają zastosowanie do wszystkich umów, które klienci zawierają z nami, firmą LOBERON GmbH, za pośrednictwem naszego sklepu internetowego pod adresem www.loberon.pl.

Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020.344).

Sprzedawcą jest firma Loberon GmbH, Steinstraße 21, 90419 Norymberga / Niemcy, wpisana do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym w Kilonii pod numerem HRB 13903 KI, NIP: PL 5263552521, tel.: +49 4312 85 33 66 33; faks: +49 4312 85 33 66 99, e-mail: kontakt@loberon.pl.

2. Dostawa / ceny / koszty wysyłki

Zamówienia złożone za pośrednictwem naszego sklepu internetowego realizujemy wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli chcesz otrzymać dostawę do Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Francji, Holandii, Belgii lub Włoch, prosimy o złożenie stosownego zamówienia odpowiednio na stronie: loberon.de, loberon.at, loberon.ch, loberon.fr, loberon.nl, loberon.be lub loberon.it. Dostawy do innych krajów niestety nie są jeszcze możliwe. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub spedycyjnej. Czas dostawy można znaleźć na stronie zawierającej szczegóły oferowanego produktu.

Wszystkie ceny są cenami całkowitymi w PLN, tj. zawierają wszystkie składniki ceny oraz ustawowy podatek od sprzedaży.

Do podanych cen doliczamy ryczałtową opłatę transportową w wysokości 39 PLN za każde zamówienie.

W przypadku artykułów oznaczonych tym symbolem  doliczane są dodatkowo do kosztów wysyłki koszty spedycji w wysokości 279 PLN za każdy adres dostawy.

Koszy transportu i spedycji są naliczane jednorazowo do zamówienia, również w przypadku, gdy dostawa ze względów technicznych jest realizowana w kilku przesyłkach.

Dostawa realizowana jest każdorazowo do samego mieszkania (ale bez montażu), o ile warunki na to pozwalają. Wejścia lub klatki schodowe muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby produkty można było dostarczyć do żądanego miejsca bez dodatkowych środków i wsparcia. Wyjątkiem jest dostawa na wyspę: tutaj dostawa odbywa się do brzegu. 

3. Zawarcie umowy / Korekta błędnie wprowadzonych danych / Język umowy

Prezentacja produktów nie stanowi prawnie wiążącej oferty, lecz zaproszenie do złożenia nam wiążącej oferty. Możesz przesłać nam tę ofertę, umieszczając żądane produkty w wirtualnym koszyku (kliknij przycisk „Dodaj do koszyka” oraz „Do kasy”) i klikając w przycisk „Kup teraz”. Po wpłynięciu zamówienia otrzymasz automatycznie wygenerowaną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, która potwierdza złożoną przez Ciebie ofertę (zamówienie). Wspomniana wiadomość e-mail potwierdza jedynie, że otrzymaliśmy Twoje zamówienie. Nie oznacza jeszcze zawarcia umowy.

Przed wysłaniem Twojego zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz” przedstawiony zostanie podgląd Twojego koszyka, dzięki któremu możesz zapoznać się zwłaszcza z podstawowymi właściwościami towarów, cenami towarów, kosztami wysyłki, ceną łączną i terminem dostawy.

Błędne wprowadzone dane można przed wysłaniem zamówienia poprawić za pomocą narzędzi dostępnych w sklepie internetowym oraz korzystając z typowych funkcji klawiatury/myszki. Możesz również anulować proces zamawiania w dowolnym momencie poprzez zamknięcie okna przeglądarki. Kliknięcie przycisku ekranowego „Kup teraz” oznacza złożenie wiążącego zamówienia (oferty). Po złożeniu zamówienia korekta błędnie wprowadzonych danych nie jest już możliwa.

Do zawarcia skutecznej umowy dochodzi dopiero wtedy, gdy zaakceptujemy Twoją ofertę: poprzez wystosowanie prośby o dokonanie zapłaty po złożeniu zamówienia albo poprzez przekazanie potwierdzenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie albo poprzez dostawę towaru.

Zawarcie umowy następuje wyłącznie w języku polskim.

4. Metody płatności

Możesz skorzystać z następujących metod płatności:

Karta kredytowa (VISA / MasterCard / American Express)

Obciążenie Twojej karty kredytowej następuje każdorazowo z chwilą wysyłki zamówionego towaru.

PayPal

Kwotę zamówienia opłacasz za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal bezpośrednio poprzez swoje konto w systemie PayPal. W tym celu musisz być zarejestrowany w tym systemie, a jeśli nie jesteś jeszcze w nim zarejestrowany, musisz najpierw utworzyć konto. Po wyborze tej metody płatności w koszyku zostaniesz przekierowany do systemu PayPal. Następnie należy zalogować się do swojego konta w systemie i zatwierdzić płatność. System PayPal przetworzy płatność niezwłocznie. Dalsze informacje otrzymasz w trakcie obsługi procesu zamówienia.

Płatność z góry

Przy wyborze tej metody płatności wygenerowana zostaje prośba o dokonanie zapłaty z góry przelewem w ciągu 7 dni od otrzymania od Sprzedawcy stosownego dokumentu. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się w przypadku tej metody płatności w dniu złożenia przez Ciebie zlecenia przelewu w banku.

 

5. Zastrzeżenie własności

Dostarczony towar pozostaje własnością firmy LOBERON GmbH do momentu uiszczenia zapłaty w całości.

6. Pouczenie konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy

O ile Klientem jest Konsument, przy czym zgodnie z § 221 kc za konsumenta uważa się każdą osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, co wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do tej umowy przysługuje następujące prawo do odstąpienia od umowy:

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu dwudziestu jeden dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wynosi dwadzieścia jeden dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego produktu dostarczonego w ramach danego zamówienia.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (LOBERON GmbH, Obsługa Klienta, Steinstraße 21, 90419 Norymberga, mail:kontakt@loberon.pl) poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (np. za pomocą listu przesłanego pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną) o odstąpieniu od umowy przez Ciebie. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego szablonu formularza odstąpienia od umowy, nie jest to jednak obowiązkowe.

Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uważa się za zachowany, jeśli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie przesłane w terminie 21 dni od wystąpienia zdarzenia, o którym mowa powyżej.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie płatności, jakie od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa), zostaną Ci zwrócone niezwłocznie, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy Twoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrot następuje w takiej samej formie, jakiej użyto do dokonania pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej. Z tytułu zwrotu nie są naliczane żadne opłaty. Możemy odmówić zwrotu wpłaconych środków, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub też dopóki nie przedstawisz dowodu na odesłanie towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar należy odesłać lub zwrócić do nas niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli towar zostanie odesłany przed upływem czternastu dni od dnia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Koszty zwrotu towarów ponoszone są przez nas.

Ponosisz tylko odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia właściwości, cech i funkcjonalności towarów.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Zgodnie z § 312g ust. 2 niem. kc lub art. 38 pkt. 3 i 5 polskiej Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do następujących umów:

  • Umowy o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane, a których produkcja zależy od indywidualnego wyboru lub określenia przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta (§ 312g ust. 2 pkt. 1 niem. kc lub art. 38 pkt. 3 polskiej ustawy),
  • Umowy o dostawę towarów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (§ 312g ust. 2 pkt. 3 niem. kc lub art. 38 pkt. 5 polskiej ustawy)

7. Usługi elektroniczne

Oferujemy Tobie nieodpłatnie następujące usługi elektroniczne:

a) możliwość przeglądania asortymentu w sklepie internetowym i zamawiania towarów za jego pośrednictwem,

b) zarządzanie kontem klienta,

c) formularz kontaktowy

d) newsletter


Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego i zamawianie towarów nie wymaga zakładania konta klienta. Jednak w celu zamówienia towarów konieczne jest podanie adresu e-mail oraz danych adresowych wymaganych do dostawy.

Zarządzanie kontem klienta dostępne jest po dokonaniu rejestracji i polega na udostępnieniu na stronie sklepu internetowego dodatkowej sekcji, za pomocą której możesz dokonać zmiany danych podanych podczas rejestracji, a także monitorować status zamówień i historię zamówień już zakończonych. Aby założyć konto klienta, należy wypełnić formularz rejestracyjny. Logowanie do konta odbywa się poprzez podanie zgłoszonego w formularzu rejestracyjnym loginu i hasła. Konto można usunąć w dowolnym momencie bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W takim przypadku prosimy o przesłanie prośby o usunięcie konta na adres poczty elektronicznej kontakt@loberon.pl.

Za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu internetowego można wysyłać do nas wiadomości . Klient może w każdej chwili zrezygnować z takiej usługi poprzez zaprzestanie wysyłania kolejnych zapytań.

W celu skorzystania z usługi newslettera należy podać swój adres e-mail w formularzu udostępnionym na stronie sklepu internetowego. Po wysłaniu wypełnionego formularza niezwłocznie otrzymasz potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w przesłanym formularzu adres e-mail.  Aby zakończyć proces rejestracji należy kliknąć w link podany w przesłanej wiadomości, służący do zatwierdzenia rejestracji. W tym samym momencie zawarta zostaje umowa o udostępnianie newslettera drogą elektroniczną. Usługa newslettera polega na przesyłaniu na adres e-mail wiadomości w formie elektronicznej, zawierającej informacje o nowych usługach lub produktach. Newsletter wysyłany jest do wszystkich klientów, którzy się zarejestrowali. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie linku znajdującego się w każdej wiadomości e-mail wysłanej w ramach newslettera.

Do korzystania ze sklepu internetowego wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu za pośrednictwem przeglądarki internetowej w najnowszej wersji. Korzystanie z niektórych usług elektronicznych (rejestracja i zarządzanie kontem klienta, formularz kontaktowy oraz newsletter) wymaga użycia adresu e-mail.


8. Przechowywanie tekstu umowy

Tekst umowy zostanie przez nas zapisany i przesłany do Ciebie za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z regulaminem korzystania ze sklepu internetowego niezwłocznie po przesłaniu przez Ciebie oferty zawarcia umowy sprzedaży. Możesz również wydrukować dane zamówienia bezpośrednio po przesłaniu. Jeśli utworzyłeś konto klienta (konto użytkownika) przed złożeniem zamówienia, możesz również wyświetlić tekst umowy przy użyciu naszego loginu klienta („Zaloguj”). Poza opisanym powyżej sytuacjami tekst umowy nie jest już dostępny po złożeniu zamówienia.

9. Prawo stosowane / właściwość miejscowa sądu

Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Powyższy wybór prawa ma jednak zastosowanie tylko w przypadku, gdy udzielonej ochrony nie znoszą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym Klient będący konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3855 kc posiada miejsce zwykłego pobytu.

W przypadku, gdy Klient jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub publiczno-prywatnym funduszem inwestycyjnym (stosunek B2B) i jeżeli zawarł umowę w tym charakterze, jako wyłączne miejsce jurysdykcji uznaje się sąd właściwy dla nas jako Sprzedawcy (§ 38 kpc). Ponadto zastrzegamy sobie prawo do pozwania klienta także w innym ustawowym miejscu jurysdykcji.

10. Procedura reklamacyjna/ Rozstrzyganie sporów

W razie braku zgodności towaru z umową przysługują Państwu prawa określone w rozdziale 5A ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.)
W celu dokonania reklamacji zakupionego przez Państwa towaru, mogą Państwo skorzystać z następującego formularza:

Szablon formularza odstąpienia od umowy

(W celu odstąpienia od umowy wypełnij i odeślij do nas niniejszy formularz)

• do: Loberon GmbH, Obsługa Klienta, Steinstraße 21, 90419 Norymberga / Niemcy, e-mail: kontakt@loberon.pl

• Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)  

___________________________________________________________________

• Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ___________________________________

• Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ______________________________________

• Adres konsumenta(-ów) ______________________________________________

• Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) _________________________________________________________

• Data ______________________________________________________________


(*) Niepotrzebne skreślić

 11. Zakaz dostarczania i udostępniania przez Klienta treści o charakterze niezgodnym z prawem

Zabrania się klientowi udostępniania treści o charakterze niezgodnym z prawem oraz korzystania ze sklepu internetowego, serwisu internetowego sklepu lub udostępnionych przez nas usług w sposób naruszający prawo, dobre obyczaje lub dobra osobiste Sprzedawcy lub innych osób trzecich.

12. Zmiana regulaminu korzystania ze sklepu internetowego

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu korzystania ze sklepu internetowego z ważnych przyczyn, np. ze względu na zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, wprowadzenie nowej oferty produktów lub usług, zmiany naszych danych, zmiany sposobów płatności lub dostaw. O zmianie regulaminu korzystania ze sklepu internetowego zostaniesz poinformowany poprzez umieszczenie nowej wersji regulaminu na stronie sklepu internetowego. Jeżeli posiadasz konto klienta, zostaniesz poinformowany o zmianie regulaminu korzystania ze sklepu internetowego poprzez przesłanie informacji na zapisany w profilu klienta adres e-mail co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu korzystania ze sklepu internetowego. Klient korzystający z usługi newslettera zostanie poinformowany o zmianie regulaminu korzystania ze sklepu internetowego poprzez przesłanie informacji na podany przez klienta adres e-mail co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu korzystania ze sklepu internetowego.

Nowa wersja regulaminu korzystania ze sklepu internetowego wchodzi w życie z chwilą opublikowania regulaminu na stronie internetowej. Odnośnie do zamówień złożonych w sklepie internetowym przed wejściem w życie nowego regulaminu obowiązują zapisy dotychczasowego regulaminu. Jeżeli posiadasz konto klienta i nie akceptujesz zapisów nowego regulaminu korzystania ze sklepu internetowego, powinieneś niezwłocznie nas o tym poinformować i poprosić o usunięcie konta. Jeżeli korzystasz z usługi newslettera i nie akceptujesz zapisów nowego regulaminu korzystania ze sklepu internetowego, możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera.

13. Ochrona danych

Szczegółowe informacje na temat rodzaju, zakresu, miejsca i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych wymaganych do realizacji zamówień i rejestracji w usłudze powiadomień e-mail przedstawione są za pośrednictwem tego linku dotyczącego ochrony danych.

14. Prawa autorskie

Wszelkie prawa do każdego projektu serwisu internetowego, każdego tekstu i każdej grafiki są zastrzeżone. Kopiowanie lub powielanie (w tym drukowanie na papierze) całości lub części niniejszego serwisu jest dozwolone wyłącznie w celu złożenia u nas zamówienia lub w celu wykorzystania tego serwisu jako źródła zakupów.

Jakiekolwiek inne wykorzystanie materiałów lub informacji dostępnych na tej stronie internetowej - w tym powielanie, rozpowszechnianie, zmienianie i publikowanie w celach innych niż wymienione powyżej - jest zabronione, chyba że wyrazimy na to uprzednio zgodę w formie pisemnej lub elektronicznej.